Protección de datos

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA O TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS DO ALUMNADO

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, a continuación facilitámoslle toda a información detallada relativa ao tratamento dos seus datos persoais. Dita información está dividida en distintos epígrafes para unha mellor comprensión.

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

 • Identidade: C.E. MARTÍN CÓDAX, S.A. - A36607695
 • Enderezo postal: Avenida do Aeroporto 734, C.P. 36318, Vigo, Pontevedra
 • Teléfono: 986288095
 • Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Delegado de Protección de Datos: OFINEMU AUDITORES - CONSULTORES, S.L.
 • Contacto co Delegado: Vostede pode contactar co Delegado de Protección de Datos polo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos. Pode facelo a través do enderezo de correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., ou ben mediante carta escribindo ao enderezo Praza da Independencia, 2 - 1ºD, C.P. 36211, Vigo, Pontevedra. Indique no seu escrito que vai dirixido ao "DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DO COLEXIO MARTÍN CÓDAX".

Finalidades do Tratamento dos seus Datos Persoais

Os datos persoais serán tratados principalmente coa finalidade de realizar a xestión académica e administrativa do alumnado matriculado. O tratamento de datos relativos á xestión académica inclúe a xestión da solicitude de praza no centro educativo, e unha vez formalizada a matrícula, a xestión do expediente académico, no cal se poderán incluír datos de saúde do alumno ou alumna, por exemplo información relativa a alerxias, enfermidades ou outras patoloxías que puidese sufrir, para poder prestarlle unha correcta atención durante o seu ensino. En canto á xestión administrativa, os datos trataranse coa finalidade da realización e cobro das diferentes actividades extraescolares e/ou servizos complementarios nos que o alumno sexa anotado polos seus titores legais.

A continuación describimos outras finalidades coas que poderán ser tratados os datos do alumnado:

 1. Orientación Pedagóxica e Necesidades Educativas Específicas. Estes servizos de atención especializada poderán ser prestados aos alumnos, sempre solicitando previamente para iso o consentimento expreso e por escrito dos pais ou titores. Trataranse datos de saúde relativos ao comportamento, probas psicopedagóxicas, pedagoxía terapéutica, logopedia, audición e linguaxe, etc. Cos datos obtidos destas probas e avaliacións elaborarase un perfil do alumno, coa finalidade de prestarlle unha atención personalizada. Non se tomarán decisións automatizadas en base ao devandito perfil.
 2. Uso de Imaxes na Contorna Escolar. Solicitarase o consentimento expreso e por escrito dos pais ou titores para o uso dos datos persoais do alumnado relativos á súa imaxe (foto ou video), para que sexan publicados no recurso educativo (páxina web, vídeos, DVD ou publicacións impresas). As imaxes mostrarán as actividades organizadas polo centro educativo, tanto dentro como fóra das súas instalacións.

Os datos persoais incluídos no expediente académico trataranse mentres o alumno estea matriculado no centro educativo, e cando xa non sexa así limitarase o tratamento á súa conservación a efectos de permitir aos interesados o acceso unha vez finalice o período de escolarización do alumnado. Para o resto de finalidades, os datos conservaranse mentres non se solicite a súa supresión por parte do interesado.

Lexitimación para o Tratamento dos seus Datos Persoais

A continuación enuméranse as distintas bases legais que nos habilitan para o tratamento dos datos persoais do alumnado:

 1. Xestión Académica dos Alumnos. O tratamento dos datos persoais con esta finalidade está baseada en dúas lexitimacións, que se describen a continuación.
  - Cumprimento dunha obriga legal, concretamente a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, disposición adicional vixesimoterceira. Nela establécese que os centros docentes poderán solicitar os datos persoais do seu alumnado que sexan necesarios para o exercicio da súa función educativa. Devanditos datos poderán facer referencia á orixe e ambiente familiar e social, a características ou condicións persoais, ao desenvolvemento e resultados da súa escolarización, así como a aquelas outras circunstancias cuxo coñecemento sexa necesario para a educación e orientación dos alumnos. Informámoslle do carácter voluntario do seu consentimento para o tratamento dos datos de saúde, aínda que este é necesario para a correcta atención do alumno.
  - Execución dun contrato, concretamente a relación xurídica que se establece no momento da formalización da matrícula do alumno no centro educativo.
 2. Orientación Pedagóxica e Necesidades Educativas Específicas. Cumprimento dunha obrigación legal e consentimento do interesado. O consentimento baséase na autorización expresa e voluntaria que os pais ou titores conceden para que o alumno sexa atendido polo equipo de orientación do centro, o que conleva que sexan tratados os seus datos de saúde. Doutra banda, o tratamento lexitímase por obriga legal, a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, disposición adicional vixesimoterceira, que se desenvolveu no punto anterior, pero tamén pola Lei 41/2002, de 14 de novembro, Básica Reguladora da Autonomía do Paciente e de Dereitos e Obrigacións en Materia de Información e Documentación Clínica, que no seu artigo 9.3 letra c regula o consentimento por representación para pacientes menores de idade non emancipados.
 3. Resto de Tratamentos de Datos Persoais. Consentimento do interesado, que será de carácter voluntario. Solicitarase o seu consentimento expreso previamente a realizar tratamentos de datos persoais que non estean amparados por unha Lei. O devandito consentimento poderá solicitarse directamente do alumnado, sempre que se trate de maiores de 13 anos, que o tratamento de datos se refira ao propio alumno, e non aos seus pais ou titores, ou ao resto da unidade familiar, e que non sexa imprescindible a asistencia dos pais ou titores para a celebración do acto ou negocio xurídico en cuxo contexto solicitar o consentimento para o tratamento.

Destinatarios con acceso aos seus Datos Persoais

Os datos persoais do alumnado poderán ser comunicados a terceiros en varios supostos, por exemplo porque o esixa unha Lei, ou tras solicitar previamente consentimento dos pais ou titores. Tamén poderán comunicarse os datos a aquelas empresas que, actuando como encargadas do tratamento, presten un servizo ao centro educativo que implique necesariamente o manexo dos datos persoais. A continuación descríbense os supostos nos que se comunicarán a terceiros os datos persoais do alumnado.

 1. Cesión de Datos á Autoridade Educativa. En cumprimento da disposición adicional vixesimoterceira, punto 4, da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, a cesión dos datos, incluídos os de carácter reservado, necesarios para o sistema educativo, realizarase preferentemente por vía telemática e estará suxeita á lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal. No caso da cesión de datos entre Comunidades Autónomas ou entre estas e o Estado, as condicións mínimas serán acordadas polo Goberno coas Comunidades Autónomas, no seo da Conferencia Sectorial de Educación. A Autoridade Educativa na Comunidade Autónoma de Galicia é a Xunta de Galicia, e o sistema telemático empregado para a comunicación dos datos, e a súa conservación, é o denominado Sistema XADE, cuxo mantemento e control técnico é responsabilidade da Autoridade Educativa.
 2. Cesión de Datos aos Servizos Sociais. En cumprimento do artigo 2.1 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, todo menor ten dereito a que o seu interese superior sexa valorado e considerado como primordial en todas as accións e decisións que lle concernen, tanto no ámbito público como privado. Na aplicación da presente lei e demais normas que lle afecten, así como nas medidas concernentes aos menores que adopten as institucións, públicas ou privadas, os Tribunais, ou os órganos lexislativos, primará o interese superior dos mesmos sobre calquera outro interese lexítimo que puidese concorrer. Nestes termos, a cesión de datos realizaríase sempre que sexa para a determinación ou tratamento de situacións de risco ou desamparo competencia dos Servizos Sociais.
 3. Listas de Alumnos Admitidos. Unha vez baremadas todas as solicitudes de reserva de praza publicaranse listados dos alumnos que sexan admitidos. Dita publicación realizarase de maneira que non supoña un acceso indiscriminado á información, para o que os listados se publicaran nos taboleiros de anuncios no interior do centro. A publicación recollerá só o resultado final do baremo, quedando os datos detallados a disposición dos interesados se queren ter acceso a eles a título particular.
 4. Traslado do Alumno a Outro Centro Educativo. Cando os pais ou titores soliciten o cambio de centro educativo do alumno, a disposición adicional vixesimoterceira, punto 2, da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, ampara a cesión dos datos persoais ao novo centro, sempre que a información que se comunica sexa a estritamente necesaria para a función docente e educadora, non podendo tratarse con fins diferentes do educativo sen consentimento expreso.

Dereitos

Vostede ten dereito a acceder aos datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos persoais xa non se consideren necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, vostede poderá opoñerse ao tratamento dos datos ou solicitar unha limitación no tratamento dos mesmos; nese caso, unicamente os conservaremos para o cumprimento das nosas obrigas legais, así como para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Para solicitar o exercicio dos seus dereitos, ou ben presentar unha reclamación sobre como tratamos os seus datos persoais, deberá dirixirse a nós por escrito, describindo os dereitos que desexa exercer ou a reclamación que desexa realizar, asinando a súa solicitude e achegando unha fotocopia simple do seu NIF. Pode consultar os datos de contacto do Responsable de Tratamento e do Delegado de Protección de Datos no epígrafe "Responsable do Tratamento dos seus Datos Persoais" situado ao principio deste documento.

Se o desexa, tamén pode formular a súa solicitude ante a Autoridade de Control competente (a Axencia Española de Protección de Datos). Para máis información, consulte o enlace http://www.agpd.es

Horario de atención

Luns a venres:

de 9:00 a 14:30

de 17:00 a 20:00

Colexio Martín Códax

Avda. Aeroporto, 734
36318 Vigo, Pontevedra
986 28 80 95
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.